Тыва Республиканын Дээди Хуралынын депутатады Алдын-кыс Темир-ооловна Конгар э богун Барум кожууннун социал ажылдакчыларынын назы четпээн чаш ажы-толунге, бо берге уеде, дуза кылдыр социал ажылдакчы бурузунун ажы-толунге смартфон НUAWEI лерни белекке бе рип, база оларнын ог-буле бурузунге аъш-чем наборларын дуза кылдыр бергеннер.Оон ангыда, Топте чыдар ажы-толувусче кезээде сагыш-салып, чангыс эвес удаа ууттунмас белек-селекти соннеп чоруур Алдын-кыс Темир-ооловна.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122