«Инек – чемгерикчи малым» деп толевилел Тыва Республиканын хой ажы-толдуг болгаш эвээш орулгалыг ог-булелеринге улуг дузаны коргускен социал толевилелдерниң бирээзи.

Губернатор толевилелинин боттаныышкынынче 2020 чылда кирген Сут-Хол кожууннун Кара-Чыраа сумузунун чурттакчызы Шенне Ондарнын алган инээн кандыг ажаап-дежээп турарын социал ажылдакчылар сумезин каттпышаан хынап барып турарлар.

Шенне Валерийовнанын ог-булези «Инек – чемгерикчи малым»-га киришкеш, бо хунде бир инектиг болгаш ийи бызаалыг болганнар. Губернатор төлевилели бо хүнде чонга эң-не күзенчиг, херектиг төлевилел апарган.

#инек_чемгерикчим#социалтолевилел#сут_хол#соццентр#социалтоп#кушажыляамызы#тыва

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122