НОВОСТИ

Айтырыг: Экии 3 7 харнын перерасчет акшалары кажан унер ирги

Харыы: Экии, бо хунге дээр апрель 1-7-ге дээр дужааган улустун ангы-ангы организацияларже чоруткан запростарынын харыылары келген. Четчелени берген херектернин толелгезин неделя санында ундуруп турар.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика