НОВОСТИ

💥

Моорей “Социал ажылдакчыга могейиг”

Тес-Хем кожууннун ие чашка болгаш социал дуза кадар топтун социал ажылдакчызы Айыжы Надежда Анатольевна

Шулук “Социал ажыл”

Амы-хууда амыдырал
Алган эш-даа, ажы-тол-даа
Ажыл-иш дээш кужурлер-даа
Ала чайгаар уттундурар

Байырлалдар, дыштаныр хун
Башка кирбес чуулдер-дир ол
Байгы ботту кээргевейн
Бажын кезип чоруп бээр бис

“Канчаар чурттаар бодум эргем” деп
Халып кээрлер база турар
Амы-тын-даа хылда турар
Социал ажыл эн-не берге.

Эмчи, шагдаа орнун солуп
Дунелерде дуза кадар
Штукатур, маляр, сумелекчи
Шыдаваста психолог, башкы.

Ажыы-биле чугаалаарга
Шупту ажыл бистии апаар
Берге ажыл шилип алган
Дидим чурек ээлери
Социал адырнын маадырлары
Социал ажылдакчыга монге алдар!

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика