2016 чылда Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле «Чемгерикчи инек малым» деп төлевилел боттаныышкынче киирген турган. Бо хунге чедир республиканың хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелеринге улуг дузаны көргүскен социал төлевилелдерниң бирээзи.

Губернатор төлевилели бо хүнде эң-не күзенчиг, херектиг төлевилел апарган.
Республиканың Сут-Хол кожуунунда «Чемгерикчи инек малым» – деп, губернатор төлевилел боттанылгазы уре-туннелдиг чоруп турар. Бызаалыг инек алган өг-бүлелер төлевилелдиң негелдези езугаар мал тудар кажаа-хорааны тудуп, кышкы чем кылдыр сиген-ширбиилин белеткеп ап турарлар.

Ындыг кызымак ог-булелернин бирээзи оорзурек чоннуг, озуген малдыг Бора-Тайга сумузунун ажыл-ишчи, аныяк ог-булези Алдар Сатович, Ольга Сарыгларовна Ондарлар болуп турар.

“Инек чемгерикчи малым” деп толевилелдин 2016 чылда киржикчилери. 3 ажы-толдуг кызымак, шудургу ог-буленин бызаалыг инээ озуп-ковудеп ак-чемин берип чоруур.

#инек_чемгерикчим#социалтолевилел#Сут_Хол#социалтоп#кушажыляамызы#Тыва#Бора_Тайга

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122