НОВОСТИ

?

Моорей “Социал ажылдакчыгга могейиг”

Чедиишкинден чедиишкинче Тыва чуртум сайзыраткан
Чоргаарланыр хүндүткелдиг хоочуннарым санап четпес
Дагдыныкчы, сүмелекчи, мерген-угаанныг огбелерим-биле
Демнежипкен, буян долган ажыл-ижим хайнып чору, магаданчыын!

Бергелерге чалынмайн Тиилелгени чаалап берген Маадырларым
Белен орук дилевейн, кадыг-бергээ дадыккан соруктугларым-биле
Хову-шолге тараа тарып, тодуг-догаа чуртталгага оореткен

Малчын уктуг, сагган суду элбек дирткен шалыпчыларымга
Могеер мен, Куш-ажылдын хоочуннары толептиглер аразында
Тура соруум бедик тудуп, ажыл-ижим соруу хайнып, чогаадыкчы ажылдап
Тура душпейн, онза солун моорейлерге салым-чаяанныгларым илередип
Онза солун аян-чорук башкарып, агаарлап-даа, эмненип-даа дыштандырып

Караа багай хоочунумга карак болуп, дыннаарынга шаптыгтыгга кулак болуп
Бутчугаштары ыстааннарга даянгыыш бооп, идегелдиг өңнүү болуп
Бурунгаар корүштүг, камгалакчы, огбелерим сылдызы социал ажылдакчы,
Башкызы-даа, хөгжүмчү-даа, сагыш-сеткил эмчизи-даа, болу бээр мен.

Көрбээн чүвези чок, көдүрбээн хөнээ чок хоочуннарым хүндүлээр мен
Хүннүң бисти өөртүп чорлар, магаданчыын өөрүнчүүн, онзагайын
Чеден, сезен, тозан ашкан хоочун-даа бол, аныяксыг чоргаар чаңнаар
Аян ырга ырлап хөглээр, танцы самын теве кааптар, баштак улус

Чүрээ ам-даа чалыы хевээр, че-ве дигеш демниг хөглүг эрестерим
Чаа чүүлче сонуургалы улуг болуп, компьютерни шиңгээткеннер
Чечен-мерген салым-чаянныглар шүлүктерин бараалгадып таныштырар
Уран-шеверлер даараан.аргаан кылыгларын делгеп салыр тулган улус

Доктаамал амыдыралдың судалында турар онзагай кижилер бар
Деңнелге чок, чараш исти арттырып каар буянныг иштиг социал ажылдакчы!

Людмила Донгак. 10.06.2021 чыл. Кызыл хоорайнын хоочуннар бажыны.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика