НОВОСТИ

ТАРнын 100 чылы ою

2021 чыл Тыва Республикага болгаш Өвүр кожуунга төөгүлүг онзагай чыл болуп турар.

ТАР-нын 100 чылдааны -биле кожууннун 80 чыл болган юбилейин демдеглеп эрттирер чылы.

Байырлалдарга белеткел ажылдары доктаал-саавыр, мөөрейлер, акциялар-биле чылдын эгезинде эгелээн. Амгы үеде кожуунда, сумуларда аштанылга-арыглаашкын ажылдары чоруттунуп турар.

Албан черлеринин ажылдакчылары, “Ажылга хаара тудар төптүн” специалистери база ажыл чок деп данзыда турар хамаатылар боттарынын девискээринден ангыда кудумчуларда, суурдан дашкаар черлерде, оруктар кыдыын аштап арыглап киришкеннер.

Кожуун чагырга черинин ажылдакчылары база чагырга даштын чугайлап, девискээрин чоогунда черлерни дозулап, ийленген херимнерни тургузуп, таможня баар орукта боктарны чыып дээш эвээш эвэс ажылдарны кылып чоруткан.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика