Айтырыг: Экии Байлак лагеринде ажылдап трар башкыларнын номери болза мээн уруум связьче унмейн дурар аан связь багай даа болза чогум вайберге орар кижээйн.

Харыы: Экии, 8(39422) 2-17-44 деп номерлиг телефонче долгааш айтырып ап болур силер.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122