НОВОСТИ

Сут-Хол кожуунда картошка озуп келген

Суг-Аксы сумузунун социал ажылдакчызы 2019 чылдын «Инек чемгерикчи малым» деп губернатор толевилелинин киржикчизи база сумунун бо чылгы «Улусчу картофель» деп толевилелинден урезинни алган Надежда Семис-ооловнанын Монгуштун ог-булезинин картошказын, ногаа аймаан коруп чедерге хамык талазы-биле дески болган.

#социалтолевилел#улусчукартофель#Сут_Холь#социалтоп#Кушажыляамызы#Тыва

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика