Тыва Республиканын Дээди Хуралынын депутады Алдын-кыс Темир-ооловна Конгар Барун-Хемчик кожууннун ог-буле болгаш чаштарга социал дуза чедирер Топке аалдап келген, бичии чаштарга янзы-буру хой санныг ойнаарактар, номнар болгаш хептер, идиктерни белекке берген. Кожууннун ог-буле болгаш чаштарга социал дуза чедирер Топтун коллективинин мурнундан улуу-биле четтиргенивисти илередип тур бис.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122