Эрзин кожууннун Нарын сумузунда Седипкова Ай-кыс Алексеевнанын ог-булези социалдыг керээ таварыштыр мал остуруп алыр талазы-биле дузалал акшаны алгаш ийи бызаалыг инекти садып алганнар. Ай-кыс Алексеевна база Болат Владимирович ийи кыстыг, бир оолдуг. Аныяк ог-буленин ада-иези Нарын совхозунга мал остуруп ажылдап чораан болгаш, уруглары канчаан инек-малды остурерин, мал чемин белеткээрин эки билир,
Ай-кыс инектерин эртен база кежээ саггаш 12 литр сутту саап ап турар. Алган судунден ореме, тарак, быштакты кылып турарлар. Социалдыг керээни эки деп санап, ог-булеге немелде орулганы киирип берип турарынга улуу-биле четтиргенин илереткеннер.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122