Айтырыг: Экии! Опека чери Кызылдын черле телефонун дутпас. Ол айтырыгны коруп корунерем!!!

Харыы: Экии! Кызылдын опека килдизинин телефону ажылдап турар, номерлери 6-28-17, 6-40-29. Долгап турар хамаатыларнын санынын хойу-биле, чамдыкта ол номерлерже долгаарга хостуг эвес болу берип болур. Ынчангаш катап катап долгаптарынарны дилеп тур бис.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122