НОВОСТИ

Тыванын бир онзагай чараш булуну Тожу кожууннун Адыр-Кежиг сумузу.

Ында хой ажы-толдуг ог-буле Орлана Владимировна база Аржай Комбуевич Колдар чурттап турар, 2020 чылда 2018 чылдын “Инек малым-чемгерикчим” деп толевилелдин киржикчизи Арина Александровна Дундейнин ог-булезинден кыс бызаалыг ийи харлыг молдурганы хулээп алганы ог-булеге улуг оорушку болган. Бо чылын ог-булеге база кыс бызаа немешкен, мал бажы озуп турары оларнын кежээ, ажылгыр чоруу болуп турары.

Огнун эр ээзи Аржай Комбуевич хой ажы-толун азыраар дээш оран-тандызындан тооруктап, аңнап, балыктап чоруур. Огнун кыс ээзи бажыныда ажы-толун хайгаарап олурар. Ам бо уеде ог-буле малдарынын кышкы чемин демнии-биле белеткеп аап турарлар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика