2021 чылдын август 21-де Эрзин кожууннун Сарыг-Булун сумузунга оорунчуг болуушкун – чаа пекарня ажыттынган.

Эрзин кожууннун ажыл чок хамаатыларны ажылга хаара тудар топтун чоруткан суртаал ажылынын туннелинде Сарыг-Булун сумузунга чаа пекарня ажыттынган.

Хлеб быжырар будурулгени социал толевилелдин киржикчизи Уран Дугер ажыткан. Уран Эрес-ооловна часкаан ийи назы чертпээн ажы-толун азырап-остурбушаан, бодунун ада-иезинин, торелдеринин дузазы – биле будурулгенин турар черин шилип, бажынны тудуп ундургеннер. Социал толевилелдин (соцконтракт) деткимче акшазы-биле херек ужурлуг чуулдерни саткаш, хлеб быжырар будурулгени ажылдадып эгелээни оорунчуг.

Ажыдыышкынга Саруг-Булун сумунун даргазы Саяна Сергеевна Талчын, Эрзин кожуун чагыргазынын социал политика даргазы Оксана Ховалыговна Баадыр, чонну ажылга хаара тудар топтун даргазы Нина Чоодуевна Дагжы болгаш чоок торелдери оорушкузун улежип, деткип байырын чедиргеннер. Оларнын аразында кырган авазынын кады торээни Эрзин кожууннун алдарлыг эмчизи, чоннун чоргааралы Екатерина Кыргысовна база деткип келгени оорунчуг болган.

#соцконтракт#социалтолевилел#курунедузаламчызы#ЦЗН#Эрзин#Сарыг_Булун#Минтруд#Тыва

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122