Сут-Хол кожууннун социал ажылдакчылары учетта турар хой ажы-толдуг база чединмес ог-булелернин курунеден деткимчизин – хомур-дашты чурттап турар оран-саваларынга аппарып эгелей бергеннер.

Кожуунда сентябрь 16-да «Социал хомур» соортулгези эгелээн. Баштайгы алыкчылар Ак-Даш сумузунун хой ажы-толдуг 13 ог-булелери болган. Кожуунда 2021 чылда социал деткимчени – кыжын одаар хомур-дашты шупту дорттен хой ажы-толдуг 144 ог-булелер алыр ужурлуг.

#социалдуза#деткимче#хомур_даш#Сут_Холь#Минтруд#Тыва#Тува

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122