Айтырыг: Экии, ИПлернин 250 000нары кажан кирер ирги, 6 айда комиссия эрткен мен, анон

Харыы: Экии. Федералдыг акшаландырыышкын чедип келген. Ол акшаны бо хуннерде ажыл чок хамаатылар хараа тудар база социал топтерже шилчидип эгелей берген. Ынчалза, сентябрь 24-тун хунну – Наадым байырлалы дээш дыштаныр хун кылдыр чарлатынганы-биле, алыкчыларнын агар саннарынче келир неделянын понедельниктен эгелеп кирип эгелээрин дыннадып тур бис.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122