Сут-Хол кожуунда “Социал хомур” толевилелдин кууселдези бо хуннерде уламчылаан. Ниитизи-биле хомур даш деткимчезин бо чылын 144 ог-буле алыр. “Социал хомур” деп толевилге 4-тен хой болгаш оон- даа хой назы четпээн ажы-толдуг ог-булелер киржип болур. Сентябрь 16-нын хунунден эгелеп база бо хунге чедир 97 ог-булеге хомур дашты чедирип берген.

Ол дээрге Алдан-Маадыр сумузундан 21, Ак-Даштан 13, Кызыл-Тайгадан 9, Суг-Аксындан 39 база Кара-Чыраа сумузундан 15 ог-буле хомур дашты алганнар.

Хомур соортулгези бо хуннерде уламчылап, оске сумуларнын ог-булелеринге деткимчени чедирер ажылды социал топтун специалистери хомур даш соортукчулери-биле кады кылып чорударлар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122