Барыын-Хемчик кожууннун Эрги-Барлык сумузунда хой ажы-толдуг ог-буле чурттап чоруур. Сылдыс Андреевич Оюн биле Эльмира Дадар-ооловна Ооржак «Инек чемгерикчим»-деп толевилдин киржикчилери, кодээ ажыл-агыйны сайзырадыр сорулга-биле мал-маган ажылынче киргеннер.

2020 чылда аныяк ог-буле одээнче бызаалыг инек хулээп алгаш, бо хунге дээр 4 баш чедир азырап ковудеткеннер. Мурнунда салгал сорулгаларын кууседири-биле коданынче 10 баш хураганнарны база садып алганнар. Олар кышка белеткел ажылдарын чорудуп 2 машина сигенни малга белеткээн.

Кежээ ог-буледе 4 алышкы озуп турар Эрес-улуг оглу, Арслан – 5 класстын оореникчизи, ортун оглу Айслан 1-ги классчы, бичи оглу – Сыдым «Хунчугеш» уруглар садынче барып турар.

Ада-иезинин дузалакчылары болгаш чоленгиижи болган оолдары тыва хурешке хандыкшып, моорейлерге киржип, шанналдыг черлерже киир хурежип чоруур. Эльмира болгаш Сылдыс суурнун хой-ниити ажылынын болгаш байырлалдарнын идепкейлиг киржикчилери.

Кызымак, шалып-ишчи аныяк ог-булунин азыраан малы ам-даа озуп-ковудээр болзун !!!

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122