«Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор толевилел Улуг-Хем кожуунунда нептеренгей тарап турар.

Чижээ, Ийи-Тал сумузунун хой ажы-толдуг болгаш эвээш орулгалыг ог-булелеринге улуг дузаны коргускен.

Хемер-оол база Альфия Саттар Ийи-Тал сумузунун активчи, эрес-кежээ улегерлиг ог-булези. Амгы уеде олар 4 назы-хар четпээн ажы-толду остуруп чоруурлар.

Аныяк ог-буле “Инек – чемгерикчи инээм” деп губернатор толевилелинге 2020 чылда киржип эгелээн. Дузаламчы кылдыр кыс бызаалыг инекти алганнар. Амгы уеде 3 баш инектиг. Молдургазы боос.

Ийи-Тал сумузунун социал ажылдакчызы Чочагай Тулуш ог-буленин кышка белеткелин, малын кандыг азырап турарын хайгаарап база сумезин кадып четкен.

Огнун ээзи ажы-толу-биле узун кышты хур эртип аары-биле кажаазын чылыглап, сиген-ширбиижин кезип алганын даап коргускен.

“Ог-буленин кышка белеткели шыырак” – деп социал ажылдакчы илеткээн.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122