Улуг-Хем кожууннун Ийи-Тал сумузунда «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилелинге Сылдысмаа биле Мерген Кыргыстарнын ог-булези 2018 чылда киржип эгелээн. Олар ол уеде кыс бызаалыг инекти дузаламчы кылдыр хулээнген.

Ог-буле 4 назы-четпес ажы-толду кижизидип остуруп турар.
Улуг оглу Чечен – студент, Эчизи – школачы. Оолдар ава-ачазынын улуг дузалакчылары, дунмаларынын чоленгииштери.

Сылдысмаа, Мерген Кыргыстарнын өг-бүлези социал керээ чарып алганы-биле уш дугаар чылында 2 харлыг казыразын төлевилелдиң дараазында киржикчизинге дамчыткан.

Ог-буленин малы амгы уеде 3 баш чеде бергени тодараттынган. Огнун эр ээзи Мерген: “Малдын бажын улай ковудедип остурер мен” – деп сагыш-сеткилин база салган сорулгазын Улуг-Хем кожууннун ие чашка болгаш ог-булеге дуза чедирер топтун ажылдакчылары-биле улешкен.

Бо уеде ол инек кажаазын немей тудуп, чылыглап эгелээн. Мерген Макаровичинин узел-бодалын боттандырып кирипкен.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122