Ноябрьнын 1- торээн тыва дылывыстын хуну. Байырлалга тураскааткан чанчыл болган хемчеглер Кызылдын ада-иезинин хайгааралы чок арткан Уруглар бажынынга неделя дургузунда болуп эрткен. Бичии уругларнын дылын сайзырадыр, байлакшыдар болгаш чугаа культуразын бедидер сорулга-биле ийи болуктун кижизидикчи башкылары Мачылай Долана Хуралчыковна болгаш Сарыглар Шончалай Сергеевна богун «Тыным тудуш тыва дылым!» деп аттыг ырлыг-шоорлуг, оюн-тоглаалыг байырлалды уруглар-биле солун болгаш ооредиглиг кылдыр эттиргеннер. Улуг болуктун уруглары тыва улустун тоолу «Алдын кушкашты» башкыларынга болгаш уруглар бажынынын ажылдакчыларынга бараалгадып коргускеннер. Ук байырлалды уруглар улуг оорушку-биле демдеглеп, ойнап-хоглеп дыштанганнар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122