НОВОСТИ

Дерзиг-Аксынын психоневролог интернадынга ноябрь 1-де тыва дыл хунунге тураскааткан, декадазы уламчылап турар. “Кым миллионер болуксап турарыл” деп телеоюнга ундезилеп тургускаш “Тыва Республика” деп адааш оюнну Дерзиг-Аксы интернаттын иштинге ажылчыннар болгаш интернатта эмнедип чурттап турар оолдар, кыстар-биле ойнааннар. Шупту улуг сонуургал биле киришкен. Оюнга таарыштыр шимээн чок залга кижи бурузун чангыстап кииргеш ойнаткан. Ук оюн Танды Тывазынын тоогузунден айтырыгларлыг болган. Туннелдеринде аарыг улустан дээди шаннал 250000 акшага четкен Хомушку Танды Монгун-Тайга чурттуг уран-талантылыг оол болган. Шупту киржикчилер оюнну улуг сонуургал-биле ойнааш, Тывавыстын тоогузун билип алганнар. Ук оюнну уруглар аразынга база эртирген. Туннелинде база 250000 акшага толептиг кылдыр киришкен Бичекей Шораана шылгарап унуп келген. Ажылчыннар аразында Салчак Буян – повар, миллионга четпейин барган чангыс айтырыгны шын харыылаан болза миллионер болур часкан. Тиилекчи Миллионер Салчак Багай-оол болган – санитар 52 харлыг 11 чыл стажтыг ажылдаан ук интернатка. Аарыг уруглар аразындан Чамыян Дан-Хая миллионга толептиг болган. Моон-даа сонгаар мындыг солун оюннардан чогаадып турарын кузедивис. Ниити 23 уруглар 15 ажылчын оюнга киришкен.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика