НОВОСТИ

Ноябрь 1-Тыва дыл хуну болган. Бистин дылывыс байлак. Ол дээрге огбелеривистин салгалдарга арттырган эртинези-дир.Тыва дыл тыва кижинин ишти-хоннун илередир, чонну-биле чугаалажыр кучулуг чепсээ.
Ак-Довурак хоорайнын ог-булеге болгаш уругларга социалдыг дуза чедирер топтун хонар уруглар салбырыннын кижизидикчи башкылары Куулар А.Б., Кужугет С.А. уруглар аразынга шулук моорейин эрттирген. Шулукту аянныг номчуп тергиин деп атты чаалап алган уруглар: Мокур-оол Чаяна, Сан-оол Алсу, Монгуш Чимис. Олар тыва дыл дугайында шулуктерин аянныг болгаш тода кылдыр куусеткеннер.
Тыва дириг чурук “Эки аъттын ээзи”. Уруглар дириг чурукту улуг сонуургал-биле коргеннер.Оларга кол маадырнын аъдынга ынаа болгаш кузелин чедип алганы чоргааранчыг болган.
“Хуулгаазын кажыктарым” кажык оюннары. Кажык-биле ойнаар чорук амгы тываларнын бурунгу огбелеривистин ойнап чораан оюннарынын бирээзи. Кажыктын дорт талазын дорт чузун мал ады-биле адаан-хой, ошку, аът, инек. Уруглар кажыкты холчок сонуургап ойнааннар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика