НОВОСТИ

Тыва Арат Республиканын 100 харлаанынга база “Авалар хунунге” Овюр кожууннун Саглы сумузунун улегерлиг чурттакчызы Аяны Дырыш “Тыва чемим-суузунум” деп мастерлиг кичээлин эттирген.

“Тандым турда тандаш-ла мен, малым турда тодуг-ла мен” деп ада-огбелеривистин улегер домаан Аяна Дугааровна мынчаар бадыткап, ава-ачазынын тайылбырлап чораанын, чагып-сургап чораанын утпайын чоруурун коргускен.

Аяна Дырыш боду 40 хар ажа берген, ийи чараш кыстын, бир оолдун ынак авазы, беш уйнуктарынын эргим кырган-авазы. Овур кожууннун Саглы сумузунда оонун ээзи Илья Тюлюшович-биле чурттап чоруурлар. Ажы-толу назы-хар ашкаш, ангыланып чурттап чоруптарга кырганнар ийилээн артканнар.

Амыдыралдын бергези кодээ суурга ажыл-агый тып алыры белен эвес болурга, район товунче ажыл дилеп чедип келгеннер. Ажыл чоктар данзызынче тургустунуп алыр дээш социал керээ дугайын билип алганнар.

Бо чылдын июнь айда деткимче 100 000 рубль акшаны ап алгаш, ийи баш инек садып алыр дээш, Саглы сумузунче мал тудары-биле дедир-ле чаныпканнар. “Малым турда тодуг-ла мен” дээни ышкаш, айлар эрткен инектери сутту, саржагны, быштакты дээш оон-даа оске чемни берип эгелээн.

Ажы-толунге, чоок торелдеринге “Тыва чемим – суузунум” деп мастерлиг кичээлди авалар хунунге тураскаадып Аяна Дугааровна эрттирип берген.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика