Эрзин кожууннун, Морен сумузунда ур чылдарда амыдырап, чурттап чоруур хамааты Очур Доржуевич Белчээ 2020 чылдын социал толевилелдин киржикчизи. Ийи назы четпээн уругларнын улегерлиг ачазы, чажындан тура салым-чаянныг кижи, бичии аныяк оскеннерге кылып туттунган «Эзирлернин уязы» деп оргээге эр-хиндиктиг чоннун сулде-сузуу бедик чорзун деп ыяштан чазап кылган улуг Эзирни белек кылдыр соннээн. Чангыс чер чурттакчылары Очур Доржуевичке ам-даа кылып чоруур ажылы сайзыраарын кузеп турарлар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122