Ава чагыы-биске хоойлу!
Ажыр базар барымдаа чок.
Арга-суме, чагыгларны
Аартыктавайн, ажыглаар бис.

Аваларнын изиг чурээ
Ажы-тол дээш амыр корбес.
Чамбы дипке аваларга
Чайынныг хун хуннеп чорзун!

Иелер хунунге уткуштур Эрзин кожууннун ог-булеге болгаш бичии чаштарга социал дуза чедирер топтун ажылдакчылары хундуткелдиг хоочун иелер аразынга “Эне чагыы” деп акцияны аныяк иелерге дуза,улегер болуру-биле эрттирген.

Акцияга амгы уеде хундуткелдиг дыштанылгада , уезинде кожууннун янзы-буру адырларынга ажылдап,чонунун мурнунда улегерлиг, хундуткелдиг чурттап каан хоочуннарывыс,хой-хой ажы-толдун иелери,уйнуктарнын кырган-авалы болур энелелеривис киришкен.

Силернин кичээнгейинерге хоочун башкы, улус ооредилгезинин тергиини, Эрзин кожууннун хундуткелдиг чурттакчызы Галина Балчыровна Чалдыгнын, кожууннун албан черлеринге сан-хоо талазы-биле уре туннелдиг ажылдап чораан Хандаа Шойзыновна Кезигеттин, кодээ ажыл-агый хоочуну, Нарын сумузунун удуртулгазынга уре-туннелдиг ажылдап чораан Тамара Ивановна Шириндивиинин база Россия Федерациязынын ниити билиг школаларынын хундулуг ажылдакчызы, аттын эдилекчизи хоочун башкы Ульяна Семёновна Лойгунун чагыг состерин бараалгаттывыс.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122