НОВОСТИ

Ава чагыы-биске хоойлу!
Ажыр базар барымдаа чок.
Арга-суме, чагыгларны
Аартыктавайн, ажыглаар бис.

Аваларнын изиг чурээ
Ажы-тол дээш амыр корбес.
Чамбы дипке аваларга
Чайынныг хун хуннеп чорзун!

Иелер хунунге уткуштур Эрзин кожууннун ог-булеге болгаш бичии чаштарга социал дуза чедирер топтун ажылдакчылары хундуткелдиг хоочун иелер аразынга “Эне чагыы” деп акцияны аныяк иелерге дуза,улегер болуру-биле эрттирген.

Акцияга амгы уеде хундуткелдиг дыштанылгада , уезинде кожууннун янзы-буру адырларынга ажылдап,чонунун мурнунда улегерлиг, хундуткелдиг чурттап каан хоочуннарывыс,хой-хой ажы-толдун иелери,уйнуктарнын кырган-авалы болур энелелеривис киришкен.

Силернин кичээнгейинерге хоочун башкы, улус ооредилгезинин тергиини, Эрзин кожууннун хундуткелдиг чурттакчызы Галина Балчыровна Чалдыгнын, кожууннун албан черлеринге сан-хоо талазы-биле уре туннелдиг ажылдап чораан Хандаа Шойзыновна Кезигеттин, кодээ ажыл-агый хоочуну, Нарын сумузунун удуртулгазынга уре-туннелдиг ажылдап чораан Тамара Ивановна Шириндивиинин база Россия Федерациязынын ниити билиг школаларынын хундулуг ажылдакчызы, аттын эдилекчизи хоочун башкы Ульяна Семёновна Лойгунун чагыг состерин бараалгаттывыс.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика