Сут-Хол кожууннун Алдан-Маадыр сумузунун ажыл-ишчи ог-булелеринин бирээзи “Кыштаг -аныяк ог -булеге” деп губернатор толевилелинин киржикчизи Шолбан Сарыгларнын кыштаанга мал эмчизи Тайгаана Ооржак ог-буленин хойларынга тарыышкын ажылын чорудуп четкен.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122