НОВОСТИ

Сут-Хол кожууннун Алдан-Маадыр сумузунун ажыл-ишчи ог-булелеринин бирээзи “Кыштаг -аныяк ог -булеге” деп губернатор толевилелинин киржикчизи Шолбан Сарыгларнын кыштаанга мал эмчизи Тайгаана Ооржак ог-буленин хойларынга тарыышкын ажылын чорудуп четкен.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика