Чылдың-на Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн декабрь 3-те демдеглеп эрттирип турар. Хемчеглерге күш-шыдал, сенсорлуг, интеллектуалдыг азы психиктиг үрелиишкинниг кижилер киржир.

Байырлалдың сорулгазы – чурттакчы чоннуң кичээнгейин күш-ажыл кылып шыдаар арга-шинээн чидирген улустуң айтырыгларынче, оларның эргелерин, хосталгазын база эки чүүлүн камгалаарынче угландырары.

Ук байырлалга кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг арга-шинектиг кижилерниң ниитилелге болгаш күрүнениң ниитизи-биле үнелиг киржилгезинин дугайында Күрүнениң телевидение болгаш радио компаниязы «ТЫВА»-нын тыва радио-журнализи Лара Хомушукунун чалааны-биле Куш-ажыл болгаш социал политика яамызынын социал камгалал килдизин ажылдыкчылары Чечек Кужугет биле Марина Ондар радио-дамчыдылгазынга киришкеннер.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122