Эрзин кожууннун чурттакчызы Саян Чымба бичиизинден тура дааранырынга сундулуг, 2 назы четпес уругларынга хеп – сынны даарап, септеп бериптер кижи.

Бир кижиге онааштыр ог-булезинин орулгазы четпези-биле 2021 чылда куш-ажыл болгаш социал политика яамызы биле социалдыг керээни чарып, 250 мун акшага даараныр машиналарны садып алгаш, бажынынын бир орээлинге чондан чагыгларны хулээп ап, дааранып турар.

Саян Алдын-оолович национал хептер дараарынга ынак, улуг-биче чоннун чагыын хандырып, чени чоктарны, тыва платьелерни, хойленнерни даарап берип турар. Кожуун чагыргазынын чагыы- иле ог шывыын даарап тондурген.

Социалдыг керээни чарып турда 1 кижиге хамаарыштыр орулгазы 6597, 12 турган болза, ам 9930, 45 копеек бооп турар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122