Ыраакы Тере-Хол кожууннун Кунгуртуг сумузундан Ай-Херел Кунээ 2020 чылдын соцконтракт толевилелинин киржикчизи. Ай-Херел Андреевич курунеден алган деткимчези биле цилиндрлей дилдирер пилорама садып алгаш чонга ачы-дузазын чедирип эгелээн.
Бо чылын Ай-Херел торээн суурунга “Эзирлернин уязы” деп толевилелге улуг дузазын киирип, тудугга ыяш материалы-биле дузалашкан. Сумунун чону “Эзирлернин уязы” деп спортчу залдын тудуп турарынга ооруп Кунээ, Ай-Херелдин ажыл-ижинге чедиишкиннерни кузээн.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122