Шагаанын будуу айында Барыын-Хемчик кожууннун “Ог-буле болгаш уругларга социалдыг дуза чедирер топтун” кижизидикчи башкызы Сайзана Монгуш “Шагааны канчаар уткууру болгаш огбелеривистин йорээлдери” деп кичжэлди уругларга билиндирип, таныштырган.

Огбелеривистин бурун шагдан бээр ак-кок дээринге, торээн черинге, арат-чонунга, аал-коданынга амыр-тайбынны сагыш сеткилинден йорээп, ак судун чалбарып чораанынын дугайында билиндирген. Уруглар боттарынын ооренип алган йорээлдерин тос карак-биле улуг сонуургалдыг йорээп салганнар. Тос карактын карактары чуге тос деп чуулду тайылбырлап, угааткан.

База ол ышкаш тыва чонун оюну “Чинчи чажыр” ойнаанар. Уругларга солун болгаш ооредиглиг болганын уруглар оорушку-биле илереткеннер.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122