Шагаанын будуу айында Ак-Довурак хоорайнын “Ог-буле болгаш уругларга социалдыг дуза чедирер топтун” чыдар салбырынын кижизидикчи башкызы Алимаа Куулар уругларга Тыва огнун тургузуунун дугайында тайылбырлап берген.

Ог дээрге тыва чонувустун эрте-бурунгудан бээр чурттап келген оран-савазы деп уруглар шингээдип алган. Уруглар тос чүзүн малдыҥ дугайында кинчээнгейлиг дыҥнап танышканнар. Оларнын кижиге ажык-дузазы, кижинин амыдыралынга ужур-утказын билип алганнар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122