Чадаананын кырганнар бажынынын ажылдакчылары Тыва Республиканын чурттакчыларынга изиг байыр чедирбишаан, тыва чоннун шаандан тура тывызыксыг солун байырлалы Шаг чаагай, Шагаа чаагай таварыштыр боттарынын байыр чедиришкиннин соннээннер.

Амыр—менди.
Шагаавыстың бүдүүзүнде,
Сагыш-сеткилиңер чиик.
Хуулгаазын байдалдар кээр,
Сүлде-сүзүк бедиир,
Угаан бодалдар арыгланыыр,
Сеткил-хөөннүңер сергээр,
Кадыкшылыңар быжыг-ла болзунам?
Ынчангаш чылыг-чымчак сөстерни сеткилден чугаалап, сүмелеп, сүзүглеп-чалбарып, база эки буянныг чүүлдерни кылырыңарны дилеп, аас-кежик, буян-чол доктаап турзун!— деп йөрээдивис?
Чаагай сеткил бодаразын, чараш чаңчыл колдап чорзун?
Курай, курай, курай!!!???
Ом мани падме хум???

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122