Эрзин кожууннун чонну ажылга хаара тудар топтун удуртукчузу биле ажылдакчылары чангыс чер-чурттагларын база Тыва Республиканын чоннун чаа унуп орар тываларнын ыдыктыг байыры – Шагаа удур байыр чедирип турарлар.

“Шагаавыстын бүдүү хүнү-биле, хундулуг чонувус! Чаа унуп орар Пар чылында сагыш-сеткиливис, иштики делегейивис, угаан-бодалывыс арыг-чаагай болурун кузедивис!

Тыва чонувус быжыг кадыкшылдыг, хей-аъдывыс бедик, сулде-сузуувус ыдыктыг болзунам! Курай, Курай, Курай!!!”.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122