НОВОСТИ

3 хардан 7 харге чедир толевирлер дугайында

Айтырыг: Экии бо 3тен 7 харга дээр пособие акшаны кажан дужаап эгелээр ирги бис?март апрель айда болу бээр ирги бе??
Харыы: Тыва Республиканын Куш ажыл болгаш социал политика яамызынын дыннадыры болза, Россия Федерациязынын Президентизинин В.Путиннин 3тен 7 харга чедир ажы-толдуг чединмес ог-булелерге толевирнин дугайында саналынга амдызында хоойлу дуруму унмээн. Ол хоойлуну 2020 чылдын июль 1-ге чедир ундурерин Президент аазаан. Кайы-даа кожуунда ол толевирге хамаарыштыр билдириишкин амдыызында хулээвейн турар. Ол дугайында хойу-биле яамынын сайтызынга, мында “ВКонтакте” деп социал четкиге тайылбырлап бижип турар бис: ссылказы https://vk.com/wall-82479086_8945.
Социал медээлерни билип алыр деп бодаар болзунарза, Тыва Республиканын Куш ажыл болгаш социал политика яамзынын арынынга коштунуп алырын сумелээр-дир бис: ссылказы https://vk.com/photo-82479086_456241295

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика